Μάθημα

Πτυχιακή Εργασία

Διάρκεια 6 μήνες
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Credits : 30
Εαρινό Εξάμηνο
Περιγραφή Μαθήματος

Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι απαραίτητη η εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου σπουδών, η οποία μπορεί να αναφέρεται: α) Σε ερευνητική εργασία που διεξάγεται από τον φοιτητή μέσα στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας Εργαστηρίου του Τμήματος ή άλλων ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας, β) Σε ζητήματα ή προβλήματα τεχνικής ή γεωργοοικονομικής φύσης που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα και γ) Σε βιβλιογραφική επεξεργασία θεμάτων ενδιαφέροντος που άπτεται αυτών του Τμήματος.

Για τον καθορισμό του θέματος της Πτυχιακής Μελέτης ο/η φοιτητής -τρια του Τμήματος αποτείνεται κατά προτεραιότητα σε Εργαστήριο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία της εξειδίκευσής του (δηλαδή του Τμήματός του), καθώς αυτό καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να επιλέξει το θέμα. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, είναι δυνατόν να αποτείνεται για τον καθορισμό θέματος και σε άλλα Εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τόσο ο καθορισμός του θέματος της Πτυχιακής Μελέτης όσο και ο ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή. Προϋπόθεση για την ανάθεση θέματος Πτυχιακής Μελέτης θεωρείται η οφειλή λιγότερων από τρία (3) μαθήματα (θεωρίες και εργαστήρια) των 8 πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, ενώ προϋπόθεση για την εξέταση της Πτυχιακής Μελέτης θεωρείται η επιτυχής εκπλήρωση όλων των εξεταστικών υποχρεώσεων του/της φοιτητή -τριας, όπως αυτές ορίζονται από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των 9 πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων – καθώς και η ολοκλήρωση της Πρακτικής Εξάσκησης. Η εξέταση είναι προφορική και πραγματοποιείται δημόσια και η βαθμολόγηση γίνεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Η Πτυχιακή Μελέτη συμμετέχει στο σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών με 22 ECTS.

Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος έξι μηνών (με τρείς επιπλέον μήνες για προτεινόμενες διορθώσεις), ο ορισμός του θέματος και της τριμελούς επιτροπής θα θεωρείται άκυρος και θα διαγράφεται και όταν ο/η φοιτητής -τρια θα επανέρχεται, θα πρέπει να αναζητήσει νέο επιβλέποντα και θέμα. Η απόφαση αφορά τους/τις φοιτητές -τριες μετά την ολοκλήρωση του 10ου εξαμήνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ