4ο Εξάμηνο

Α.Ο.Α

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

0 (0)
  Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μικροοικονομική Θεωρία Ι. Το μάθημα αναλύει σημαντικά μικροοικονομικά υποδείγματα όπως το ανταγωνιστικό υπόδειγμα μερικής ισορροπίας και το υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, και το μονοπώλιο, καθώς και την συμπεριφορά των επιχειρήσεων υπό καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού. Επίσης το μάθημα καλύπτει θέματα θεωρίας παιγνίων και εξετάζει την στρατηγική των επιχειρήσεων με αβεβαιότητα στην αγορά. Τέλος, το μάθημα καλύπτει τις αγορές των εισροών και θέματα ασύμμετρης πληροφόρησης. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να χρησιμοποιούν κατάλληλα μικροοικονομικά εργαλεία για την επίλυση μικροοικονομικών προβλημάτων και για την ανάλυση των αγορών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εφαρμογές που εστιάζουν στον αγροτικό τομέα.
Α.Ο.Α

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

0 (0)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν να παρουσιάζουν τις θεωρίες κατανάλωσης, επένδυσης, οικονομικής μεγέθυνσης και ισορροπίας στην ανοικτή οικονομία
Α.Ο.Α

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας

0 (0)
  Το μάθημα αποτελείται από δυο διακριτά μέρη: αυτό της θεωρίας και αυτό του φροντιστηρίου στο οποίο διδάσκονται τα εργαλεία ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας.. Πιο συγκεκριμένα μέσα από την διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος ο φοιτητής κατανοεί ότι ο στόχος της έρευνας είναι διερευνητικός, περιγραφικός και εξηγητικός. Στο διερευνητικό επίπεδο ο στόχος είναι να βοηθήσει στην εξειδίκευση των ερωτημάτων και την προετοιμασία για την έρευνα. Το σημαντικότερο τμήμα της κοινωνικοοικονομικής έρευνας είναι περιγραφικό χρησιμοποιώντας τεχνικές συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στο επίπεδο αυτό, στόχος είναι η δημιουργία μιας εικόνας της κατάστασης, του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου και των σχέσεων επικεντρώνοντας στο «πως» και το «ποιός» και λιγότερο στο «γιατί». Στο εξηγητικό επίπεδο, στόχος είναι να απαντήσει ο ερευνητής στο «γιατί» επιχειρώντας να εντοπίσει τις αιτίες και τους λόγους για τους οποίους κάτι συμβαίνει. Έτσι ο φοιτητής διδάσκεται πως θα πραγματοποιήσει τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας από την επιλογή του θέματος, στην επικέντρωση στο βασικό ερώτημα (ή τα βασικά ερωτήματα) της έρευνας, στον σχεδιασμό της, με την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων, στην συγκέντρωση των δεδομένων, στην ανάλυσή τους με τα κατάλληλα εργαλεία, στην εξήγηση των ευρημάτων και τέλος στην συγγραφή και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.
Α.Ο.Α

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές

0 (0)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, των αλγοριθμικών δομών και των τεχνικών ανάπτυξης προγραμμάτων,
Α.Ο.Α

Ποσοτικές Μέθοδοι

0 (0)
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές μαθηματικές γνώσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομική ανάλυση και στην γεωργική οικονομική και οι οποίες δεν διδάσκονται στα μαθήματα γενικών Μαθηματικών των δύο πρώτων εξαμήνων. Οι φοιτητές θα δουν και θα μάθουν εφαρμογές αυτών των μεθόδων τόσο στην διατύπωση και την διερεύνηση της θεωρίας, όσο και στην επίλυση συγκεκριμένων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ή τη χάραξη πολιτικής. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα των προηγούμενων μαθηματικών γνώσεων που απέκτησαν και τις οποίες θα ασκήσουν πάλι, και θα μπορούν να κρίνουν και να αποφασίζουν ποιες είναι οι συγκεκριμένες μαθηματικές μέθοδοι που διδάσκονται στο μάθημα αυτό και ενδείκνυνται προς επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Θα ασκηθούν στη σωστή εφαρμογή τους, βοηθούμενοι με ασκήσεις και παραδείγματα.
Α.Ο.Α

Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους οι γεωργικές δραστηριότητες ασκούν πιέσεις στους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Επίσης στόχο έχει την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την έννοια των αγροοικοσυστημάτων, την αναγνώριση και εκτίμηση των πολλαπλών (οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών) υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτά. Τέλος μέσω της ανάλυσης του παραδείγματος της βιολογικής γεωργίας, μια συνθετική αλλά και κριτική θέαση της σχέσης γεωργίας και περιβάλλοντος.