Μάθημα

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στους τομείς της Μακροοικονομίας και της Αγροτικής Οικονομίας, με έμφαση στη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εφαρμοσμένα μακροοικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στην κατασκευή πινάκων κοινωνικής λογιστικής, στην διανομή του εισοδήματος με έμφαση στην ανισότητα και στη φτώχεια, σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πτυχής της μετανάστευσης, σε θέματα αγοράς εργασίας και τέλος σε θέματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
Περιγραφή Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν:

  • Να παρουσιάζουν τις θεωρίες κατανάλωσης, επένδυσης, οικονομικής μεγέθυνσης και ισορροπίας στην ανοικτή οικονομία
  • Να χρησιμοποιούν τις θεωρίες αυτές για να αναγνωρίζουν: (α) τις επιδράσεις στα επίπεδα συνολικής κατανάλωσης και επένδυσης σε μία οικονομία οικονομικής πολιτικής & εξωγενών γεγονότων, (β) τον ρόλο των προσδοκιών στην μακροοικονομική, (γ) τους παράγοντες που οδηγούν σε μεγέθυνση και που μπορούν να εξηγήσουν τις διαφοροποιήσεις στο κατά κεφαλή εισόδημα μεταξύ χωρών, (δ) τους παράγοντες που επηρεάζουν τις ροές αγαθών και κεφαλαίου στις ανοικτές οικονομίες και τη σπουδαιότητα της διεθνούς μακροοικονομικής αλληλεξάρτησης
  • Να διακρίνουν μεταξύ εναλλακτικών θεωρητικών προσεγγίσεων στη μακροοικονομική και να κατανοούν τις υπάρχουσες αντιπαραθέσεις όσον αφορά την επίδραση της μακροοικονομικής πολιτικής
  • Να παρουσιάζουν σχετικά παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος