Μαθήματα Επιλογής

Α.Ο.Α

Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων

0 (0)
13 Εβδομ.
Το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, όπως ζητήματα πολιτικής και διάρθρωσης της αγοράς και του διεθνούς εμπορίου, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγμα της τηλεματικής και της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης προϊόντων (RFID).
Α.Ο.Α

Επιχειρησιακή Έρευνα

0 (0)
13 Εβδομ.
Οι στόχοι του μαθήματος είναι α) η εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και την εφαρμογή τους στο χώρο της γεωργίας-κτηνοτροφίας και αγρο-βιομηχανίας, β) η ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα και ανάλυση διαχείρισης κινδύνων.
Α.Ο.Α

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανοιχτά δεδομένα

0 (0)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα: κατανοεί το εννοιολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση,
Α.Ο.Α

Δημόσια Οικονομική

0 (0)
Το μάθημα της Δημόσιας Οικονομικής είναι προαιρετικό μάθημα. Εξετάζει και αναλύει σε βάθος τις παρεμβάσεις του κράτους στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών και ιδιαίτερα τη φορολογία και τις κρατικές δαπάνες.
Α.Ο.Α

Επιχειρηματικότητα

0 (0)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν: τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή να τις επηρεάσουν προς όφελός τους, τις διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες,