Μάθημα

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Διδακτικό Προσωπικό Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Εφαρμοσμένη Μικρο-οικονομική, στα Οικονομικά της Παραγωγής, στην Αγροτική Οικονομία, στα Οικονομικά της Παραγωγικότητας και Καινοτομίας καθώς και στις Οικονομετρικές Εφαρμογές με Διαχρονικά και Διαστρωματικά Δεδομένα (Panel Data Econometrics)”
Περιγραφή Μαθήματος

 

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μικροοικονομική Θεωρία Ι. Το μάθημα αναλύει σημαντικά μικροοικονομικά υποδείγματα όπως το ανταγωνιστικό υπόδειγμα μερικής ισορροπίας και το υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, και το μονοπώλιο, καθώς και την συμπεριφορά των επιχειρήσεων υπό καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού. Επίσης το μάθημα καλύπτει θέματα θεωρίας παιγνίων και εξετάζει την στρατηγική των επιχειρήσεων με αβεβαιότητα στην αγορά. Τέλος, το μάθημα καλύπτει τις αγορές των εισροών και θέματα ασύμμετρης πληροφόρησης. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να χρησιμοποιούν κατάλληλα μικροοικονομικά εργαλεία για την επίλυση μικροοικονομικών προβλημάτων και για την ανάλυση των αγορών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εφαρμογές που εστιάζουν στον αγροτικό τομέα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • έχει κατανοήσει την συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού.
  • έχει κατανοήσει την συμπεριφορά της μονοπωλιακής επιχείρησης και τις επιπτώσεις του μονοπωλίου στην κοινωνική ευημερία.
  • έχει κατανοήσει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων, την στρατηγική συμπεριφορά τους και τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού.
  • έχει κατανοήσει την συμπεριφορά των επιχειρήσεων και τον τρόπο λήψης αποφάσεων με αβεβαιότητα στην αγορά.
  • χρησιμοποιήσει μικροοικονομικά υποδείγματα και κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για να επιλύει οικονομικά προβλήματα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο και το επίπεδο του μαθήματος.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος