Μάθημα

Εδαφολογία-Λιπασματολογία

Διδακτικό Προσωπικό Μάσσας Ιωάννης
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή Μαθήματος

Γενικά περί εδαφικών συστημάτων. Το έδαφος σαν ανεξάρτητο φυσικό σύστημα. Παράγοντες εδαφογένεσης (βασικές έννοιες).

Κοκκομετρική σύσταση εδάφους (κλάσματα κοκκομετρικής σύστασης και ο φυσικός τους ρόλος, κλάσεις κοκκομετρικής σύστασης εδάφους).

Ορυκτολογική σύσταση εδαφών (αποσάθρωση, πρωτογενή ορυκτά, δευτερογενή ορυκτά, οξείδια και υδροξείδια, άμορφα ορυκτά).

Χημικές ιδιότητες των εδαφών (εδαφικά κολλοειδή, ανταλλαγή ιόντων και σημασία τους στη θρέψη των φυτών και στην οικολογική ισορροπία, βαθμός κορεσμού με βάσεις, εδαφικό διάλυμα και ηλεκτρολύτες, ρυθμιστική ικανότητα του εδάφους).

Οργανική ύλη του εδάφους (σύσταση, χουμικές ενώσεις, αργιλοχουμικά σύμπλοκα, σπουδαιότητα της οργανικής ουσίας).

Φυσικές ιδιότητες του εδάφους (δομή, πορώδες, βελτίωση δομής, χρώμα εδάφους).

Γεωχημικοί κύκλοι αζώτου, άνθρακα, φωσφόρου και η σημασία της συμμετοχής του εδάφους.

Βασικές έννοιες γονιμότητας των εδαφών (κύρια θρεπτικά στοιχεία και μικροθρεπτικά).

Παραγωγικότητα εδαφών. Στοιχεία λιπασματολογίας.