Μάθημα

Αγροτουρισμός

Διδακτικό Προσωπικό Κουτσούρης Αλέξανδρος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη με έμφαση σε ζητήματα όπως: οι γεωργικές εφαρμογές (αλληλεπιδραστική καινοτομία & επικοινωνία), η διδακτική και η εκπαίδευση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση έργων, με έμφαση σε συστημικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες και πρακτικές του αγροτουρισμού και το σχεδιασμό σχετικών προγραμμάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός/ή:

  • Να περιγράψει, διακρίνει και εξηγήσει τις βασικές και κρίσιμες έννοιες και θεωρίες της τουριστικής ανάπτυξης και των (εναλλακτικών) μορφών τουρισμού.
  • Να περιγράψει και εκτιμήσει τις σχέσεις μεταξύ αφενός (αγροτικού τουρισμού και) αγροτουρισμού και αφετέρου αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης.
  • Να περιγράψει, διακρίνει και εξηγήσει τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές αγροτουριστικής ανάπτυξης.
  • Να αναπτύξει/δημιουργήσει ένα σχέδιο αγροτουριστικής ανάπτυξης.
  • Να αξιολογήσει ένα σχέδιο αγροτουριστικής ανάπτυξης.
  • Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές/τριές του/της για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια εργασία σε συναφή με το αντικείμενο θέματα.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος