Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Η Σύγκλητος του Γ.Π.Α. (Συνεδρία: 589/22.12.2021) αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 εδ. κβ΄ του Ν.4485/2017.
2. τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4009/11
3. την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία: 584/28.05.2021)
4. την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Συνεδρία: 73/15.12.2021)
5. την εισήγηση του κ. Πρύτανη
αποφασίζει, εγκρίνει,
Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος σπουδών ως προς την έναρξη των μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, όλων των Τμημάτων του Γ.Π.Α και των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως ακολούθως:
Έναρξη μαθημάτων: 10.01.2022
Πέρας μαθημάτων: 23.01.2022
Ως προς τα λοιπά ισχύει η απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία: 584/28.05.2021).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ