Μάθημα

Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Διδακτικό Προσωπικό Καμπάς Αθανάσιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάλυση και σχεδίαση περιβαλλοντικής πολιτικής με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Περιγραφή Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της αποτυχίας της αγοράς και στη διερεύνηση του ρόλου του κράτους στη σχεδίαση και επιλογή πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος. Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαλέξεις του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να κατανοεί το τι σημαίνει άριστο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και να εκλαϊκεύει τη σημασία της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», αναφορικά με το τι και το πως.
  • Να κατανοεί το πώς επιλέγονται τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και να αναλύει και να αξιολογεί τη σχετική αποτελεσματικότητα τους.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος