Μάθημα

Οικονομικά των Φυσικών Πόρων

Διδακτικό Προσωπικό Καμπάς Αθανάσιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάλυση και σχεδίαση περιβαλλοντικής πολιτικής με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Περιγραφή Μαθήματος

Το εν λόγω μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα που διαπραγματεύεται την οικονομική ανάλυση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της άριστης/ορθολογικής εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και στις αντίστοιχες μεθοδολογίες διαχείρισης αυτών. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση κατανόησης αναφορικά με συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης των φυσικών πόρων και με το πως αυτές εφαρμόζονται σε επί μέρους κατηγορίες των φυσικών πόρων (ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι). Στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της διατηρήσιμης ανάπτυξης, εξετάζεται η γενεαλογία της και δίνεται ένας λειτουργικός ορισμός της. Τέλος, ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση, από τους φοιτητές, της σημασίας της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη και εν γένει στην οικονομική ανάπτυξη.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να εκλαϊκεύσει το τι σημαίνει η «τραγωδία των κοινών», και να σχολιάσει επιτυχή παραδείγματα ορθολογικής διαχείρισης των κοινών.
  • Να κατανοεί τι σημαίνει υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων (υπερ-αλίευση, υπερ-άντληση κ.λπ.).
  • Να εφαρμόζει μεθοδολογίες και τεχνικές ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος