Μάθημα

Πολιτική Οικονομία του Αγροδιατροφικού Τομέα

Διδακτικό Προσωπικό Καρανικόλας Παύλος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Πολιτική Οικονομία της σύγχρονης γεωργίας και του αγροτικού χώρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των αγροτοδιατροφικών συστημάτων.
Περιγραφή Μαθήματος

Μέσω της υιοθέτησης μιας «πλουραλιστικής» και κριτικής προς την επικρατούσα θεωρία προσέγγισης, το μάθημα αποσκοπεί:

  1. στην εξοικείωση των φοιτητών με βασικές θεματικές περιοχές της οικονομικής θεωρίας
  2. στην ανάλυση του εγχώριου και διεθνούς αγροτοδιατροφικού συστήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσει κρίσιμες έννοιες της οικονομικής επιστήμης και τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος, έχοντας παράλληλα αποκτήσει μια ικανότητα κριτικής θεώρησής τους
  • Έχει έλθει σε επαφή με διαφορετικές Σχολές/τρόπους προσέγγισης, μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία της οικονομικής θεωρίας.
  • Κατανοήσει και αναλύσει κεντρικές λειτουργίες του αγροτοδιατροφικού συστήματος και τους ρόλους της γεωργικής εκμετάλλευσης/αγροτικού νοικοκυριού μέσα σ’ αυτό
  • Συμπληρώσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από αρκετά άλλα μαθήματα του Τμήματος, μέσα από την οπτική της Πολιτικής Οικονομίας.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος