Μάθημα

Γεωργικές Εφαρμογές

Διδακτικό Προσωπικό Κουτσούρης Αλέξανδρος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη με έμφαση σε ζητήματα όπως: οι γεωργικές εφαρμογές (αλληλεπιδραστική καινοτομία & επικοινωνία), η διδακτική και η εκπαίδευση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση έργων, με έμφαση σε συστημικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις έννοιες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διάδοσης καινοτομιών (γνώσης και τεχνογνωσίας) στον αγροτικό χώρο (Γεωργικές Εφαρμογές).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός/ή:

  • Να περιγράψει, διακρίνει και εξηγήσει τις βασικές και κρίσιμες έννοιες, θεωρίες/προσεγγίσεις και μεθοδολογίες (επικοινωνίας) των Γεωργικών Εφαρμογών.
  • Να εκτιμήσει τις κατάλληλες τεχνικές (επικοινωνίας) και τα κατάλληλα μέσα που θα εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, την επιτυχή έκβαση ενός δεδομένου προγράμματος Γεωργικών Εφαρμογών.
  • Να αναπτύξει/δημιουργήσει τους (βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους) στόχους, το σχέδιο εργασιών και τον κατάλληλο τρόπο αξιολόγησης ενός προγράμματος Γεωργικών Εφαρμογών.
  • Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές/τριές του/της για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια εργασία σε συναφή με το αντικείμενο θέματα.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος