Μάθημα

Συνεταιριστική Οικονομία

Διδακτικό Προσωπικό Αλεξόπουλος Γεώργιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις πολιτικές αγροτικής και τοπικής ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα στο ρόλο των θεσμών, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στην ανάπτυξη της υπαίθρου, το σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και στην αξιολόγηση μέτρων αγροτικής πολιτικής.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το θεσμό και τις πρακτικές εφαρμογές των συνεταιρισμών και των συλλογικών μορφών επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός/ή:

  • Να περιγράψει, διακρίνει και εξηγήσει τις βασικές και κρίσιμες έννοιες των συνεταιρισμών καθώς και τις θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες ανάλυσης των συλλογικών μορφών επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο
  • Να εκτιμήσει τη θέση των συνεταιρισμών στο σύγχρονο περιβάλλον και να διακρίνει τον ρόλο του στην αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη
  • Να περιγράψει, διακρίνει και εξηγήσει τις βασικές και κρίσιμες έννοιες των συνεταιρισμών καθώς και τις θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες ανάλυσης των συλλογικών μορφών επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο
  • Να εκτιμήσει τη θέση των συνεταιρισμών στο σύγχρονο περιβάλλον και να διακρίνει τον ρόλο του στην αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη
  • Να εντοπίσει και να ερμηνεύσει τα στάδια ανάπτυξης ενός συνεταιρισμού και τους κρίσιμους παράγοντες που τον διαφοροποιούν από εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο.
  • Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές/τριές του/της για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια εργασία σε συναφή με το αντικείμενο θέματα.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος