Μάθημα

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

Διδακτικό Προσωπικό Καρανικόλας Παύλος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Πολιτική Οικονομία της σύγχρονης γεωργίας και του αγροτικού χώρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των αγροτοδιατροφικών συστημάτων.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το πρώτο/εισαγωγικό μάθημα του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην οικονομική θεωρία. Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας, μέσα από μια «πλουραλιστική» προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις θεματικές ενότητες του μαθήματος εκτίθενται τόσο η επικρατούσα σήμερα οικονομική θεωρία (η Νεοκλασική Θεωρία), όσο και εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης και τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος, έχοντας παράλληλα αποκτήσει μια ικανότητα κριτικής θεώρησής τους.
  • Έχει έλθει σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία της οικονομικής θεωρίας, ώστε αργότερα να μπορέσει να εμβαθύνει σε πιο εξειδικευμένα μαθήματα.
  • Έχει δημιουργήσει μια επαρκή «βάση» γνώσεων για πολλά από τα επόμενα μαθήματα του Τμήματος, καθώς το παρόν μάθημα είναι το βασικό προαπαιτούμενο πολλών άλλων.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος